Погода

Календарь

Августа 2022
ПВСЧПСВ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Карта

АвторизацияСОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

 

Акционерам

30.05.2012 10:39 Администратор
Печать PDF

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

Публичне акцiонерне товариство "Терни-Авто", 05522022Дніпропетровська ,

Жовтневий, 50015, Кривий Рiг, Конституцiйна, 15 (056)4091808,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2016
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://terniavto.com.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності Приватне пiдприємство "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "РЕЙТИНГ-АУДИТ", 30687076 Приватне пiдприємство "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "РЕЙТИНГ-АУДИТ", 30687076
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітнього періодуЗа результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціямиза привілейованими акціямиза простими акціямиза привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 27.04.2016 27.04.2016 27.04.2016 27.04.2016
Дата виплати дивідендів 27.04.2016 27.04.2016 27.04.2016 27.04.2016
Опис Дивiденди не нараховувались i не сплачувались

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показникаПеріод
звітнийпопередній
Усього активів 1570 1691
Основні засоби (за залишковою вартістю) 251 233
Довгострокові фінансові інвестиції 27 27
Запаси 2 2
Сумарна дебіторська заборгованість 53 89
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 0
Власний капітал -368 -273
Статутний капітал 243 243
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -611 -516
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1415 1415
Поточні зобов'язання і забезпечення 523 549
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.09774 -0.17593
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.09774 -0.17593
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 972000 972000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду загальна номінальна вартість
у відсотках від статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 0
Обновлено 30.04.2016 20:54

Страховщик

Экскурсии

Аренда

| + - | RTL - LTR